Back to Top

Onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen

De RZO adviseert, gevraagd en ongevraagd, de minister van Defensie ten aanzien van (de richting van) het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen en draagt zorg voor en bewaakt de noodzakelijke convergentie tussen de onderzoeken.

 

Oogmerk
De RZO is strategisch gericht op onderzoek en inzet van onderzoeksmiddelen. De RZO zet zich in om multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers op dit gebied te bevorderen, ook internationaal. Maar ook door richting te geven aan de invulling van het onderzoek naar aan uitzending gerelateerde klachten en te adviseren over de prioriteiten en de voorwaarden waaraan dit onderzoek zou moeten voldoen.

 

Wetenschapsdagen
Op aanwijzing van de RZO organiseert de PACO jaarlijks een ‘Wetenschapsdag Uitzendgerelateerde Klachten’ en onderwerp-specifieke bijeenkomsten met onderzoekers.
– Zorgbehoeften van vrouwelijke veteranen van februari 2013 dat heeft geleid tot het RZO advies nr. 19 inzake wetensch. onderzoek zorgbehoefte vrouwelijke veteranen.
– Verkennend onderzoek inzake samenwerking in de ketenzorg geestelijke gezondheid ten behoeve van of met andere risico-/geüniformeerde beroepen in 2013 en heeft geleid tot de Visie op de toekomstige civiel-militaire ketenzorg Geestelijke GezondheidsZorg.
– Aan uitzending gerelateerde Lichamelijk Onverklaarde Klachten van maart 2014 dat heeft geleid tot de Beleidsnotitie LOK.
– Samenwerking Defensie en de Nationale Politie op het gebied van praktijk gebonden onderzoek naar preventie, vroegtijdige signalering en behandeling van aan werk gerelateerde klachten van maart 2015.
– ‘Preventie van uitzendgerelateerde klachten’ van februari 2017.

 

De volgende wetenschapsdag vindt plaats op 2 november 2018 in Doorn en heeft als titel ‘Ontwikkelen door delen: versterken onderzoekssamenwerking’. 

 

Expertmeetings
Voor specifieke onderwerpen organiseert de RZO expertmeetings met beleidsmakers, uitvoerders, belanghebbenden en onderzoekers.
– Expertmeeting Psychotrauma bij veteranen en politiemensen: verkenning van mogelijkheden tot samenwerken in het onderzoek naar preventie, risicofactoren en behandeling van oktober 2014. Zie Verslag RZO Expertmeeting Psychotrauma bij veteranen en politiemensen
– Expertmeeting Reikwijdte veteranenzorg van februari 2015. Zie Verslag RZO Expertmeeting Reikwijdte Veteranenzorg
– Expertmeeting ‘Weerbaarheid van de militair bij mentaal belastende werkomstandigheden: Wat leert het wetenschappelijk onderzoek ons en hoe ziet weerbaarheid er uit in 2025?’ van februari 2016. In de ochtendsessie zijn onderzoekers op het gebied van weerbaarheid bij elkaar gebracht om elkaar op de hoogte te houden van de resultaten van het onderzoek en samenwerking te bevorderen. Het middagdeel was voor beleidsbepalers/bestuurders van Defensie en Nationale Politie, en stond in het teken van hoe de huidige kennis over mentale weerbaarheid te implementeren in training opleiding en de werkomstandigheden. ‘Hoe vergroot Defensie de weerbaarheid in opleiding, training en operaties?’ en ‘Wat is er gaande op de in de wereld om ons heen op het gebied van innovatie, waarden en weerbaarheid; de weerbaarheid in de wereld van morgen’. Om vervolgens discussie te voeren over welke strategische keuzes kunnen worden gemaakt en waar daarbij het zwaartepunt ligt.
Voor het verslag zie: Verslag RZO Expertmeeting Weerbaarheid 26 februari 2016

 

Onderzoeksagenda Defensie
Defensie heeft een Onderzoeksagenda veteranenzorg en aan uitzending gerelateerde problematiek. De onderzoeksagenda heeft betrekking op onderzoek dat relateert aan preventie, behandeling en (na-)zorg van aan uitzending gerelateerde geestelijke gezondheidszorgaspecten bij veteranen. De onderzoeksagenda vormt de basis voor de adviserende taak van de RZO op het gebied van onderzoek. Bij het opnemen van onderzoek in de onderzoeksagenda door Defensie wordt het advies van de RZO over het onderzoek meegewogen.
Een van de ambities van de RZO is om vooral ook externe onderzoekspartijen van hoge kwaliteit te betrekken in (multidisciplinair) samenwerkingsverband met partijen van Defensie en de mogelijkheid te geven om hun onderzoek gesubsidieerd te krijgen door Defensie.

 

Defensie doet een oproep aan onderzoeksinstellingen om onderzoek te doen naar gezondheidszorg voor veteranen. Deze oproep is ook geplaatst op de website van ZonMw.