Back to Top

Jaarverslagen

Elke twee jaar doet de RZO verslag van zijn werkzaamheden aan de minister van Defensie. De volgende verslagen zijn uitgebracht:
Veteranenzorg Stap voor Stap 2007 – 2009 (pdf)
Veteranenzorg Stap voor Stap 2009 – 2011 (pdf)
Veteranenzorg Stap voor Stap 2011 – 2013 (pdf)
Verslag van werkzaamheden RZO 2013 – 2015 (pdf)
Verslag van werkzaamheden RZO 2015 – 2017 (pdf)

Het Verslag van werkzaamheden RZO 2017 – 2019 is op 5 december 2019 door de voorzitter van de RZO aangeboden aan de minister van Defensie.
Verslag van werkzaamheden RZO 2017 – 2019 (pdf)


Prof. dr. Uri Rosenthal overhandigt het Verslag van werkzaamheden aan mevr. drs. Ank Bijleveld.
Foto: ministerie van Defensie

De RZO is positief over hoe het gaat met de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen. Defensie vat haar zorgplicht serieus op. Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen benadert het veteranenvraagstuk als een ecosysteem van een samenhangend geheel van factoren en geeft daarbij de veteraan invloed op zijn eigen herstel. Dat wordt door de cliënten gewaardeerd.
Maar het veteranenzorgsysteem is kwetsbaar. Onder meer omdat het niet altijd de waardering krijgt die het verdient. Veel van de negatieve aandacht voor de veteranenzorg vindt zijn oorzaak in de materiële aspecten van de zorgklachten. Het is van belang de materiële zorg te verbeteren omdat die invloed heeft op de effectiviteit van de immateriële zorg én de waardering daarvan. Ik verwijs daarbij naar de evaluatie van het veteranenbeleid en het RZO-Advies over het voorkomen van secundaire ziektewinst en -victimisatie in de veteranenzorg. Het ‘Protocol voor PTSS en daarmee samenhangende psychische aandoeningen’ speelt daar een essentiële rol in.
Bij PTSS is er sprake van een aandoening die moet voldoen aan een aantal omschreven criteria met een daarop gerichte behandeling. Gewaakt dient te worden dat de PTSS-problematiek wordt gebruikt als containerbegrip voor andere aandoeningen zoals depressie, angststoornissen en moral injury.
Het is een tendens in de samenleving om elk gedrag dat afwijkt van de norm van een label te voorzien en daar consequenties aan te willen verbinden. Zaken expanderen en accelereren. Waardoor tal van maatschappelijke trends waaronder aandacht van de media, mobilisering van achterbannen of aansprekende personen, juridisering, claimcultuur, en dat soort dingen een rol spelen.
Voor Defensie is het van belang de veteranenproblematiek te beschouwen in deze maatschappelijke context en samen te werken in de zorg voor andere risicoberoepen zoals met de Nationale Politie.
Het is geboden verbetermaatregelen snel te implementeren en daar open en op feitelijke gronden over te communiceren. Een onafhankelijke deskundige mening kan bijdragen aan een goede ontvangst van verbetermaatregelen. Daar kan de RZO Defensie behulpzaam in zijn.