Back to Top

Jaarverslagen

Elke twee jaar doet de RZO verslag van zijn werkzaamheden aan de minister van Defensie. De volgende verslagen zijn uitgebracht:
Veteranenzorg Stap voor Stap 2007 – 2009 (pdf)
Veteranenzorg Stap voor Stap 2009 – 2011 (pdf)
Veteranenzorg Stap voor Stap 2011 – 2013 (pdf)
Verslag van werkzaamheden RZO 2013 – 2015 (pdf)
Verslag van werkzaamheden RZO 2015 – 2017 (pdf)
Verslag van werkzaamheden RZO 2017 – 2019 (pdf)

Het Verslag van werkzaamheden RZO 2019 – 2020 (pdf) tevens eindverslag is op 31 december 2020 door de voorzitter van de RZO aangeboden aan de minister van Defensie.

De RZO kijkt met voldoening terug op de afgelopen 13½ jaar. Defensie en het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) kunnen trots zijn op wat er op het gebied van veteranenzorg is bereikt. De erkenning, waardering en zorg voor veteranen is wettelijk geborgd in de Veteranenwet. Met de oprichting van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut is de uitvoering van het veteranenbeleid integraal ondergebracht in één stichting met een wettelijke taak. De maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg van het LZV staan bij de veteranen en internationaal hoog aangeschreven.
In de verslagperiode is de zorg voor onze veteranen weer verder verbeterd. De veteraan en zijn sociale systeem staan centraal. De veteraan krijgt steeds meer regie over zijn eigen zorgproces. De relatie van de veteraan krijgt de context specifieke zorg die zij verdient. De veteranenzorg vernieuwt zich door innovaties en toenemende specialisatie in de tweedelijnszorg. Punt van aandacht is de capaciteit van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk.
Een belangrijke inspanning van het LZV in de verslagperiode is het garanderen van de veteranenzorg tijdens de coronacrisis. De coronacrisis heeft de veteranenzorg zwaar onder druk gezet maar door goede afstemmingafspraken heeft dat niet geleid tot onacceptabele vertragingen in de veteranenketenzorg. De RZO complimenteert het LZV en de ketenpartners met de professionele en innovatieve wijze waarop is gereageerd op de coronacrisis.
De minister is gevraagd om bijzondere aandacht te geven aan de samenwerking in de zorg en onderzoek met andere beroepsgroepen. Schaalvergroting en samenwerking bieden mogelijkheden tot innovatie en het efficiënter omgaan met schaarse (financiële) middelen en gespecialiseerde behandelcapaciteit. De samenwerking op het gebied van zorg en onderzoek is complex en ligt bestuurlijk gevoelig. De RZO adviseert de samenwerking met andere beroepsgroepen hoog op uw agenda en van uw collega bewindslieden te zetten.
De RZO vertrouwt erop dat de nog openstaande dossiers van de RZO de aandacht krijgen die ze verdienen. De RZO wenst het Bestuur en de Raad van Toezicht van het Nederlands Veteraneninstituut veel succes met hun belangrijke taak.