Back to Top

Adviezen van de Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek

De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van het veteranenzorgsysteem, de samenwerking tussen de betrokken partijen en het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. Het adviseren gebeurt door het uitgeven van adviezen, rapporten en verslagen.


De volgende adviezen zijn uitgebracht:

RZO – advies nr. 1 Opzet Evaluatie Landelijk Zorgsysteem Veteranen, november 2007.
Advies over de eerste opzet van een evaluatie van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen waarin wordt bezien in hoeverre het oogmerk van prof. dr. Gersons terugkomt in de huidige structuur en procedures.

RZO – advies nr. 2 Business plan Centrum voor Veteranen, dienst- en oorlogsslachtoffers met Posttraumatische Stressstoornis, december 2007.
Advies over de voor- en nadelen van een apart PTSS hospitaal vanuit zorgoptiek.

RZO – advies nr. 3 inzake Conceptconvenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV), juni 2008.
Advies om de vastgelegde afspraken te bundelen tot een samenwerkingsovereenkomst die een krachtig(er) geformuleerd en adequaat (juridisch) instrumentarium biedt voor sturing, bijsturing en crisismanagement.

RZO – advies nr. 4 inzake Leerstoel Psychotraumatologie, september 2008.
Advies over de instelling van een leerstoel met de werktitel “Biologisch – medische Psychiatrische aspecten van Psychotrauma’s en Psychotraumatologie”.

RZO – advies nr. 5 Visie en inhoud wetenschappelijk (M)GGZ – Onderzoek, september 2008.
Advies over doel en uitgangspunten voor het wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar uitzendinggerelateerde aandoeningen.

RZO – advies nr. 6 Klachtenregeling Landelijk Zorgsysteem veteranen (LZV), mei 2009.
Advies over de wijze waarop een overkoepelende onafhankelijke klachtenregeling voor het LZV vorm kan worden gegeven en daarbij tevens hoe de cliënt kan worden ondersteund bij het indienen van een klacht betreffende het LZV.

RZO – advies nr. 7 Een centrale onafhankelijke klachtencommissie voor veteranen, mei 2009.
Advies over de wenselijkheid van een afzonderlijke centrale klachtencommissie voor veteranen.

RZO – advies nr. 8 Aanzet tot een dejuridiserende oplossing van “oude” claims van veteranen, mei 2009.
Advies om een (arbitrage) commissie in te stellen die de bulk aan klachten en claims onder de loep neemt, bezien op (sub)groepen met elkaar overeenkomende  rechtmatige gevallen en de mogelijkheid om in die gevallen met enige ruimhartigheid tot een snelle afhandeling te komen.

RZO – advies nr. 9 Ontwikkeling CQ-index Veteranenketenzorg, september 2009.
Advies om een Consumers Quality Veteranenketenzorg (CQIv) te ontwikkelen om beter toezicht te kunnen houden op de voortgang en kwaliteit van het LZV.
Advies om een steekproefonderzoek onder alle veteranen uit het Veteranen Registratiesysteem uit te voeren om een beeld te krijgen van de zorgvraag van veteranen die niet in zorg zijn bij het LZV.
RZO Advies nr. 9 bijlage 1 Verslag bijeenkomst Expert meeting CQ-Index
RZO Advies nr. 9 bijlage 2 lijst deelnemers E-meeting CQ Index 16-12-08
RZO Advies nr. 9 bijlage 3 Advies prof Delnoij inzake CQ-index Veterane…
RZO Advies nr. 9 bijlage 4 CQ-Index Ambulante Juni 2008
RZO Advies nr. 9 bijlage 5 jaarrapportage klantervaringen in de zorg 200…

RZO – advies nr. 10. Onderzoeksvoorstel Plasticiteit van aversieve herinneringen, september 2009.
Advies om onderzoek naar plasticiteit van aversieve herinneringen te subsidiëren en mee te werken aan de praktische uitvoering daarvan.
RZO advies nr. 10 bijlage 1 Onderzoeksvoorstel Plasticiteit van aversiev…
RZO advies nr. 10 bijlage 2 PACO-Advies nr. 2 Plasticiteit van aversieve…
RZO advies nr. 10 bijlage 3 Reactie Engelhard op bezwaren PACO
RZO advies nr. 10 bijlage 4 Nadere vragen naar aanleiding van reactie En…
RZO advies nr. 10 bijlage 5 Antwoorden prof. Engelhard op PACO-vragen va…
RZO advies nr. 10 bijlage 6 Herzien PACO-advies nr. 2 Plasticiteit van a…

RZO – advies nr. 11 inzake Programmering onderzoek naar MGGZ en LZV, februari 2010.
Advies om met het hernieuwde onderzoek naar de MGGZ te wachten tot 2012.

RZO – advies nr. 12 Convenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) 2010, april 2010.
Advies over het Convenant LZV met een aantal algemene opmerkingen gevolgd door meer juridische kanttekeningen bij specifieke onderdelen.

RZO – advies nr. 13a inzake Onderzoeksvoorstel Behandeling evaluatie na traumatische ervaring (BETER) ingediend door dr. E. Geuze (Onderzoekscentrum MGGZ), prof.dr. H.G.M. Westenberg (Universiteit Utrecht) en drs. A.R. Rademaker (Onderzoekscentrum MGGZ), november 2010.
Advies om het gewijzigde onderzoeksvoorstel BETER te subsidiëren.

RZO – advies nr. 14 inzake wetsvoorstel 32 414 Voorstel van Wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet), oktober 2011.
Advies om nadere regels op te nemen met betrekking tot het civiel-militaire zorgsysteem, te bevorderen dat in de Veteranenwet de systeemverantwoordelijkheid van de overheid/ de minister van Defensie voor het civiel-militaire zorgsysteem tot uitdrukking wordt gebracht en te bevorderen dat de RZO alsnog op de door de Raad aangegeven wijze in de nieuwe wet wordt verankerd.

RZO – advies nr. 15 inzake structurele middelen voor wetenschappelijk (M)GGZ onderzoek en patiëntgebond en onderzoek ten behoeve van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), april 2012.
Advies in de Strategie- kennis- en innovatieagenda 2011-2015 (SKIA) structurele middelen te bestemmen voor wetenschappelijk (M)GGZ onderzoek en patiëntgebonden onderzoek, de komende jaren oplopend tot 1 miljoen euro per jaar.

RZO – advies nr. 16 Onderzoeksagenda Veteranenzorg en Uitzendinggerelateerde Problematiek, mei 2012.
Advies tot het instellen van een Onderzoeksagenda voor Veteranenzorg en Uitzendinggerelateerde Problematiek, die inzicht geeft in de onderzoeksbehoefte van Defensie en een overzicht verschaft van (de stand van zaken) van de lopende onderzoeken, ook in tijdsduur.

RZO – advies nr. 17 Convenant Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) 2012, september 2012.
Advies met suggesties ter verbetering van het Convenant LZV 2012.

RZO – advies nr. 18 Inrichting Onderzoeksagenda Veteranenzorg en Uitzendingerelateerde Problematiek, juli 2013.
Advies in het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendinggerelateerde stoornissen prioriteit te geven aan een aantal onderzoeksvragen en voorwaarden om tot goed wetenschappelijk onderzoek naar uitzendinggerelateerde stoornissen te komen.

RZO – advies nr. 19 inzake wetenschappelijk onderzoek naar de zorgbehoeften van vrouwelijke veteranen, maart 2014.
Advies om onderzoek te doen naar de zorgbehoeften van vrouwelijke militairen en de onderbouwing daarvoor.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Nederlandse Defensie Academie, zie Reactie HDP op Advies onderzoek naar mogelijk specifieke zorgbehoeften van vrouwelijke veteranen van 19 april 2018.

RZO-advies nr. 20 inzake het Convenant Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen 2015, augustus 2015
Advies met suggesties ter verbetering van het Convenant LZV 2015.

RZO-advies nr. 21 onderzoek zorgbehoeften Dutchbat III, december 2016.
Advies over opzet en uitvoering van een onderzoek naar de zorgbehoeften van Dutchbat III veteranen. Reactie HDP op Advies DB III.

RZO-Advies nr. 22 toezicht op de bijzondere politiezorg, februari 2017.
Advies waarmee de RZO het ministerie van V&J en de Nationale Politie adviseert over de meerwaarde van (onafhankelijk) toezicht op een zorgsysteem specifiek voor een doelgroep en wat de RZO ziet als belang daarvan voor de politiesector. Reactie minister V&J aan de Tweede Kamer op het RZO Advies nr. 22

RZO Advies nr. 23 (na)zorg, april 2017.
Advies over het in te zetten instrumentarium waarmee de veteraan en zijn relaties zelf kunnen beoordelen of de uitzending heeft geleid tot klachten van lichamelijke, psychische en/of psychosociale aard en over de wijze van inzet hiervan. En op welke wijze hiermee managementinformatie kan worden gegenereerd teneinde de kwaliteit van het zorgtraject rond de uitzending te verbeteren. Reactie HDP op advies (na)zorg.

RZO Advies nr. 24 secundaire ziektewinst, oktober 2017.
Advies over verbeteringen op systeemniveau om secundaire ziektewinst en secundaire victimisatie tegen te gaan. Bestaande voorzieningen en regelingen brengen veteranen in een bepaalde afhankelijkheid, die een drempel vormt voor normaal functioneren en het krijgen van werk. Daarnaast hebben de ingewikkelde en langlopende procedures voor materiële zorg vaak een negatief effect op het welbevinden van de veteraan. Reactie HDP op RZO Advies nr. 24

RZO Advies nr. 25 RZO en governance, oktober 2020
De RZO is het met de minister van Defensie eens dat met de oprichting van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut de toegevoegde waarde van de RZO met zijn Programma-adviescommissie voor onderzoek nog te klein is om het voortbestaan van de RZO te legitimeren. Met RZO-advies nr. 25 adviseert de RZO de minister de RZO op te heffen en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het functioneren van het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en de advisering daarover over te dragen bij het operationeel worden van de stichting, nadat het besluit tot opheffen van de Raad bestuurlijk is afgerond.
De RZO gaat daarbij vooralsnog uit van 1 januari 2021.
De minister heeft met haar brief over het opheffen van de RZO het advies van de RZO overgenomen.
De RZO heeft er vertrouwen in dat de Raad van Toezicht van het Nederlands Veteraneninstituut door zijn taakstelling, inrichting en samenstelling instaat is onafhankelijk te adviseren op basis van maatschappelijke -, bestuurlijke – en wetenschappelijke signalen. Het is van belang dat de lopende RZO-dossiers voortvarend worden opgepakt. Het gaat dan om: (1) de integrale zorgvisie in relatie tot samenwerking met andere risicoberoepen; (2) de re-integratie en transitie van dienstverlaters; (3) het voorkomen van secundaire ziektewinst en -victimisatie in het uitkeringen- en voorzieningenstelsel; (4) de beschikbaarheid van context specifieke behandeling van Onverklaarde Lichamelijke Klachten; en (5) het Landelijk onderzoeksprogramma beroepsgerelateerde psychotrauma met de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw.

De volgende rapporten en beleidsnotities zijn uitgebracht:

Visie op de toekomstige civiel-militaire ketenzorg Geestelijke GezondheidsZorg en samenwerking in de ketenzorg met andere risico-/geüniformeerde beroepen van 19 november 2013.

Eindrapport Evaluatie LZV 2013, de ketenzorg van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen op weg naar de afronding van de inrichtingsfase in 2015 van 19 november 2013.

‘RZO-Beleidsnotitie inzake vroegtijdige signalering en behandeling van Lichamelijk Onverklaarde Klachten bij veteranen’, november 2014.
Advies op het gebied van preventie en behandeling van LOK bij veteranen.

Reactie RZO op Evaluatie Veteranenloket 2016, juni 2016.
Reactie op het evaluatierapport betreffende het Veteranenloket met aandachtspunten voor Defensie en het Veteraneninstituut.

Toekomstvisie en het Veteranenbeleid, september 2019
Eind 2019 heeft de RZO met Defensie en het LZV gesproken over de (militaire) geopolitieke ontwikkelingen en de invloed daarvan op het veteranenbeleid aan de hand van vier kernvragen. Vervolgens heeft de RZO zijn visie op de toekomst van het Veteranenbeleid opgesteld.